Calendari d’admissió 2015/2016

per  Sàdur

L’admissió es realitza, igual que en la resta de centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el decret 42/2013 i l’ordre de 4 d’abril de 2013. Podeu llegir-ho també, de forma abreujada en aquesta mateixa web.

El calendari d’enguany és el següent.

- Infantil i Primària
— Publicació de les vacants i de la circumstància específica fixada pel centre: 7 de maig.
— Presentació de sol·licituds: del 8 al 14 de maig. Les sol·licituds s’han d’entregar en el centre triat en primera opció.
— Publicació de les llistes provisionals: 10 de juny.
— Període de reclamacions: fins al 15 de juny.
— Publicació de les llistes definitives: 17 de juny.
— Termini de formalització de matrícula: del 22 al 29 de juny.

- Secundària Obligatòria (procés ordinari)
— Publicació de vacants i de la circumstància específica fixada pel centre: 22 de maig.
— Presentació de sol·licituds: del 25 de maig a l’1 de juny. Les sol·licituds s’han d’entregar en el centre triat en primera opció.
— Presentació del requisit acadèmic. Fins el 12 de juny.
— Publicació de les llistes provisionals: 29 de juny.
— Període de reclamacions: fins a l’1 de juliol.
— Publicació de les llistes definitives: 2 de juliol.
— Termini de formalització de matrícula: 7 i 8 de juliol.

- Secundària Obligatòria (procés extraordinari)
— Publicació de vacants: 13 de juliol.
— Presentació de sol·licituds: 14 i 15 de juliol (inclòs el requisit acadèmic).
— Publicació de les llistes provisionals: 21 de juliol.
— Període de reclamacions: fins el 23 de juliol.
— Publicació de les llistes definitives: 24 de juliol.
— Termini de formalització de matrícula: 28 i 29 de juliol.

Documentació necessària
— DNI del pare/mare o tutor/a.
— Original i còpia de llibre de família.
— Certificat mèdic: informe de salut escolar.
— Huit fotografies de carnet (només per a Infantil).

Acreditació del domicili
— Domicili familiar: Fotocòpia del DNI i rebut recent de llum, aigua o telèfon, o contracte de lloguer. En cas de discrepància en les adreces del DNI i del rebut, certificat de residència (consulteu a l’ajuntament).
— Domicili laboral: Certificat de l’empresa o, en el cas dels autònoms, declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris (Md. 036 o 037).

Acreditació de la condició de família nombrosa
— Fotocòpia i original del títol oficial de família nombrosa expedit per la conselleria corresponent.

Acreditació de la condició de discapacitat
— Fotocòpia i original de la certificació de reconeixement de grau de discapacitat, emesa per la conselleria corresponent.