Ajudes de menjador 2014-2015

per  Kiko

Les sol·licituds d’ajuda de menjador hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE (número d’identificació d’estranger) dels sol·licitants (pares, tutors o semblant), així com del NIF de l’alumne, si en té.
b) La documentació, detallada en apartats anteriors, que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que són preses en consideració per a la concessió o, si és el cas, la baremació de la sol·licitud.

Les sol·licituds es presentaran a la secretaria del centre fins el 4 de juliol de 2014.

Termini extraordinari: En el mes de setembre s’obrirà un termini extraordinari que conclourà el dia 5-9-2014, en el qual s’admetran les sol·licituds que es deriven de noves matriculacions.

Termini excepcional: Les sol·licituds que es presenten fora dels terminis ordinari i extraordinari seran admeses sempre que es tracte d’alumnes que s’incorporen al sistema educatiu després dels esmentats terminis i abans del 30 de setembre. A partir d’esta data no s’admetrà la presentació de més sol·licituds.

El alumnes de primària i ESO no podran ser beneficiaris de l’ajuda ja que, el menjador del centre no pertany al col·legi, sinó a l’Associació d’Usuaris del Menjador Nuestra Señora de los Dolores.

Document de sol·licitud