Admissió d’alumnes

(actualisé le ) per  Sàdur

Sovint ens pregunten què s’ha de fer per a matricular un xiquet al nostre centre; altres vegades rebem queixes de persones que han llegit o sentit que tal o qual circumstància dóna prioritat i després comprova que no és així en el cas de la Comunitat Valenciana.

Per tal de dissipar aquests dubtes, exposem a continuació el procediment d’admissió per als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. Les bases legals del dit procediment són:

 1. Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell pel qual es regula l’admissió en els centres públics públics i privats concertats (DOCV núm. 7762, 18-4-2016).
 2. Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres
  docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Pels voltants de la Setmana Santa sol publicar-se una resolució del director territorial d’educació de la província d’Alacant. En aquesta resolució s’estableixen els calendaris d’admissió; normalment, un calendari per a Educació Infantil i Primària, i un altre per a Educació Secundària.

 1. Cada centre publica el nombre de vacants per a cadascun dels cursos.
 2. Els interessats poden presentar la sol·licitud
   [1] en el centre elegit en primera opció. A més, en la dita sol·licitud, poden indicar per ordre de preferència quins altres centres desitgen en cas de no obtenir plaça en el centre esmentat
 3. Les sol·licituds s’introdueixen en una llista única mitjançant el programa Itaca. Aquest programa, entre altres característiques, permet comprovar si hi ha duplicitats i, fins i tot, resol els empats.
 4. Les sol·licituds es baremen d’acord amb els criteris indicats en l’esmentat decret.
  - Tenen prioritat:
 • Els alumnes que ja es troben al centre.
 • Els alumnes que es troben en règim d’acolliment familiar.
 • Els alumnes d’acolliment residencial.
 • Els alumnes que hagen hagut de canviar de domicili per violència de gènere o terrorisme.
 • Els alumnes que hagen hagut de canviar de domicili a causa d’un desnonament.
 • Els alumnes que tinguen la condició d’esportista d’elit tindran prioritat en els centres educatius de l’àrea d’influència del seu lloc d’entrenament.

- Existència de germans en el centre (15 punts per cada germà). Només es computarà l’existència de germans matriculats en el centre si hi cursen ensenyances i hi continuaran assistint en el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió.
- Pares o tutors legals treballadors del centre (5 punts).
- Proximitat del domicili [2] o del lloc de treball [3] (10 punts, 5 punts per a les àrees limítrofes). Per tal com el nostre col·legi és l’únic concertat de Benidorm, l’àrea d’influència és tot el terme municipal.
- Rendes anuals de la unitat familiar (2 punts). Només cal indicar en la sol·licitud que desitgeu que vos siga baremada la renda familiar; de manera automàtica, el programa Itaca consulta la Conselleria d’Hisenda i aquesta adjudica, si és el cas, la puntuació a l’interessat. [4]
- Discapacitat de l’alumne (7 punts, si és superior al 65%, o 4 punts si està entre el 33% i el 65%), pares o germans (5 i 3 punts, respectivament).
- Condició de família nombrosa (general, 3 punts; especial, 5 punts).
- Condició de família monoparental (general, 3 punts; especial, 5 punts).

 1. Els empats que es puguen donar es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:
  1. Germans matriculats al centre.
  2. Pares treballadors del centre.
  3. Proximitat del domicili
  4. Renda per capita en la unitat familiar.
  5. Família nombrosa.
  6. Discapacitat de l’alumne/a.
  7. Família monoparental.
  8. Sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d’educació en el qual es trie la lletra a partir de la qual s’assignaran les places.
 2. L’ordre obtingut determina l’ordre d’accés. Així, si hi ha 52 places (per exemple), seran admesos els 52 primers alumnes de la llista.
 3. En el cas que no obtinga plaça en cap dels centres sol·licitats, la Comissió d’Escolarització li oferirà plaça escolar en el centre més proper al seu domicili en què hi haja places vacants.
 4. Les llistes provisionals d’alumnes admesos i no admesos es publicaran en el tauler d’anuncis de cada centre. ATENCIÓ: El fet de figurar en la llista provisional d’admesos no garanteix la plaça; ja que en cas d’haver d’esmenar una errada caldria reorganitzar la llista i un alumne podria passar —seguint amb l’exemple de 52 places— de la posició 51 (admés) a la 53 (no admés).
 5. En el termini indicat es podrà interposar reclamació contra les llistes provisionals.
 6. L’òrgan competent del centre sobre admissió d’alumnat estudiarà les reclamacions i en publicarà les llistes definitives.
 7. Els alumnes admesos hauran de formalitzar la matrícula dins del termini establit. L’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar.

Notes

[1És molt important recordar que només es pot presentar una sol·licitud en tot el territori de la Comunitat Valenciana. Si hi ha duplicitat, l’alumne serà matriculat d’ofici.

[2El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del
DNI del pare, mare o tutor i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o
contracte de lloguer. En cas de custòdia compartida, es tindrà en compte el domicili on està empadronat l’alumne

[3Els treballadors per
compte d’altri aportaran un certificat emés per l’empresa en què acredite
suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.
Els treballadors per compte propi ho acreditaran aportant la declaració censal d’alta, modificació i baixa

[4Noteu que la informació de la renda és confidencial: el centre només rep informació si s’adjudica el punt a la persona sol·licitant o no.